fbpx

Spiritual Talks

บันทึกจากนักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่าทำให้เรามีชีวิต

รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 4 Spiritual Talks on Campus #4 “นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

Spiritual Talks on Campus #2 สร้างการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบันการศึกษา

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 2 Spiritual Talks on Campus #2 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน” ณ ห้อง IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

Spiritual Talks #1 ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ไกลกว่าการสอนตามหลักสูตร

สรุปกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 1 Spiritual Talks on Campus #1 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชวนออกจากห้องเรียนที่น่าเบื่อและไร้ความหวัง กับ Spiritual Talks on Campus ครั้งที่ 1

เด็กทุกวันนี้สามารถ “สอบผ่าน แต่กลับล้มเหลวในชีวิต” ทำอย่างไรเราจึงจะออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับชีวิตได้?