fbpx

กิจกรรม

เด็กมอ..ขอเล่า

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีเปิดบ้าน เพื่อแนะนำโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กิจกรรมเวทีเปิดบ้านแนะนำโครงการฯ ได้มีการเกริ่นแนะนำโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยทีม New Spirit (จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง) ภายใต้บริษัทสวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้สร้างการเรียนรู้ภายในตัวเองให้แก่ครูอาจารย์ไปแล้ว 2 รุ่น และกำลังดำเนินการจัดอบรมการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” รุ่นที่ 3 อยู่ นั้น นอกจากได้สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและความหมายของการเป็นครูแล้ว ครูอาจารย์ที่ผ่านการเรียนรู้เหล่านี้ ได้ส่งต่อการเรียนรู้ไปยังห้องเรียน ทำให้คนหนุ่มสาวที่เป็นนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เข้าถึงคุณค่าภายในตัวเอง แม้ว่าจะผ่านระบบศึกษาที่ลดทอนและทำให้มองไม่เห็นคุณค่าภายในตัวเอง นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม และสื่อสารเนื้อหาการเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมเวทีสาธารณะอีก 3 […]

เด็กมอ ขอเล่า…

  เวทีเปิดบ้าน โครงการครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  THE VOICE!!  เด็กมอ ขอเล่า… กำหนดการ 12.30 – 13.00 ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 กล่าวต้อนรับ & แนะนำโครงการ 13.10 – 13.30 TEACHER TALK ตอน “SCHOOL OF RAP!”  by RAP IS NOW โดย ครูเอ็ม-จีรังกูล เกตุทอง ผู้ก่อตั้ง  Rap Is Now 13.30 – 15.00 […]

บันทึกจากนักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่าทำให้เรามีชีวิต

รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 4 Spiritual Talks on Campus #4 “นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

Spiritual Talks #4 นักเล่านิทาน เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต

เราต่างรู้สึก “เปราะบาง” “อ่อนไหว” และ“ไร้ความหมาย” ชวนย้อนมองอดีตจากเรื่องเล่า เพื่อเติมความหมายให้ปัจจุบัน ในเวทีสาธารณะฯ Spiritual Talks #4 “นักเล่านิทาน…เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต” อาทิตย์ที่ 3 ก.พ. นี้ ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจัทร์

บันทึกความทรงจำ กิจกรรม Teacher’s Journey ปัจฉิมบทครูกล้าสอน รุ่น 2

รายงานสรุปกิจกรรมเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

1 2 3 4 5 6