fbpx

รู้จักครูกล้าสอน

"ครูกล้าสอน" คืออะไร?

“ครูกล้าสอน” เป็นชื่อหลักสูตรการเรียนรู้ สำหรับครูอาจารย์ ที่กำลังรู้สึกเหนื่อยหนักกับงานสอน หรือกำลังตั้งคำถามกับคุณค่า ความหมายของการเป็นครู ครูที่กำลังต้องการฟื้นพลัง ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้กลับมาเปี่ยมพลังอีกครั้ง

จากหนังสือ The Courage to Teach : Exploring the Inner Landscape of a Teacher Life ของนักจัดการศึกษาคนสำคัญปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ นำมาสู่การออกแบบเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดำเนินงานโดย ทีม New Spirit (จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง) บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักสูตร “ครูกล้าสอน” ได้รับออกแบบการเรียนรู้โดยสถาบันขวัญแผ่นดิน เป็น 3 ชุดการเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องกันไป คือ

  1. ครูผู้ตื่นรู้ในตน
  2. ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง
  3. ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้

“ครูกล้าสอน” เป็นการเรียนรู้ เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ทบทวนชีวิตความเป็นครู ด้วยการยอมรับตัวเอง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะไม่สมบูรณ์พร้อม นั่นทำให้ครูยอมรับผู้เรียนมากขึ้น รับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ดีจะเป็นช่องทางส่งผ่านความรู้ได้ดีขึ้น เอื้อต่อการเกิดพลังสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น

"เมื่อคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนเปลี่ยน ห้องเรียนทั้งห้องก็จะเปลี่ยนตาม"