fbpx

“ปาฏิหาริย์แห่งกาย”

“ปาฏิหาริย์แห่งกาย”

พื้นที่เรียนรู้ “New Space I New Spirit  ครั้งที่ 4 ตอน “ปาฏิหาริย์แห่งกาย

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 21 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แม่ อาคารแปลนเฮ้าส์ 1 สาทร ซ. 10

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ New Space I New Spirit ครั้งที่ 4  ตอน “ปาฏิหาริย์แห่งกาย” เมื่อเสาร์ที่ 21ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์แม่ ชั้น 2 อาคารแปลนเฮ้าส์ 1 สาทรซอย 10  โดยมี อ.สมชาย สุนทรยาตร (จุ๋ม) และ อ.พรชัย บริบูรณ์ตระกูล (หยี) เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกิจกรรมรายใหม่ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นผู้ร่วมกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมในครั้งก่อนๆ  การเรียนรู้เริ่มด้วยการให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกใช้ทักษะทางร่างกาย  เช่น การหลับตาเดินและจับคู่แนะนำตัว การใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ ของร่างกาย การฝึกหายใจให้ลึกถึงช่องท้องเพื่อให้เกิดพลังชีวิต การตั้งแกน จัดวางร่างกายให้มั่นคง หล่อเลี้ยงพลังภายใน เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งกาย ใจ และจิต ตลอดจนเรียนรู้ว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบ จะสามารถยืนหยัด หลอมรวมพลังอย่างไร ไม่ให้เสียแกน เสียหลัก โดยการรับรู้และหลอมรวมพลังภายในร่างกาย กับแรงกระทบจากภายนอก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฝึกการบ่มเพาะพลังงาน เพื่อสอดประสานพลังภายในตัวเองและผู้อื่น โดยการกลับมารับรู้ความเป็นไปของร่างกายอย่างลึกซึ้ง  ช่วยให้ตนเห็นศักยภาพของร่างกาย ก่อให้เกิดการรับรู้ “ปัญญาทางกาย” หรือ “ปาฎิหาริย์แห่งกาย” ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลย ไม่ใส่ใจรับรู้ความเป็นไปของร่างกายเท่าที่ควร การรับรู้ความเป็นไปของร่างกาย ยังเป็นการเรียนรู้ฐานกาย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การสอดประสาน กาย ใจ และจิต ในศาสตร์อื่นๆ เช่น โยคะ ไท้ฉี และการภาวนาในรูปแบบอื่นๆ ด้วย