fbpx

ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้

ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้

“ครูกล้าสอน” ชุดการเรียนรู้ที่ 3 “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้” 

โครงการครูกล้าสอน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

11 – 14 ต.ค. 2562 ณ ครัวชมวาฬ จ. ประจวบคีรีขันธ์

          ในชุดการเรียนรู้ที่ 3 “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้” เป็นชุดการเรียนรู้ที่ต่อจากชุดการเรียนรู้ที่ 2 “ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ครูอาจารย์หลายท่านได้นำการเรียนรู้ที่ได้ไปออกแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนตัวเอง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์อยู่เป็นระยะ ในครั้งนี้กิจกรรม “กล้าสอน Cafe” จึงเป็นวงสนทนาเพื่อให้ครูอาจารย์ได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

       จากนั้นได้แบ่งกลุ่มให้ครูอาจารย์ให้ช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดคือ “การกลั่นแกล้ง” (Bully) และ “เพศ” (Sex) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ท้าทายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก มีชีวิตชีวา ได้ใช้ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนและผู้สอน หลังจากนั้นได้มีการสะท้อนการเรียนรู้ทั้งจากผู้จัดการเรียนรู้ และผู้เรียน เพื่อหาสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

ในวันต่อมา ได้มีกิจกรรม “ตลาดวิชา” ซึ่งมีครูอาจารย์บางส่วนได้ออกแบบและจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่เตรียมมาก่อนแล้ว มาจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน เช่น

  • วิชา Fit for Life  การดูแลร่างกายด้วยท่ากายบริหาร จากคณาจารย์คณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต

  • วิชาดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ภายในตนเอง โดยอ.ชลธิชา ยศพล (พลอย) ม.มหิดล

  • วิชา Gift Giving Project, Design Thinking in 1 hour โดยอ. ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ (โซ่)  ม.ธรรมศาสตร์

  • วิชาวาดภาพสีน้ำ โดยอ.ปิ่นหทัย หนูนวล (ปิ่น)  ม.ธรรมศาสตร์

  • วิชา Know me, Know You โดย อ.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร (กิฟท์) ม.บูรพา

  • วิชานักสืบชายหาด โดยอ. สายฝน สิทธิมงคล (หนึ่ง) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ครูอาจารย์แต่ละคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ มาลองสอน เมื่อสอนเสร็จก็รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้

ในวันสุดท้าย ได้ชวนให้ครูอาจารย์สำรวจ “Hero’s Journey” การเดินทางสู่การเรียนรู้ ตลอดชุดการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” ทั้ง 3 ชุดการเรียนรู้ ได้ก่อให้เกิดการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ และเติบโตภายในตัวเองอย่างไร ข้อค้นพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เพื่อนำกลับไปสู่โลกของการเป็นครู

กิจกรรมอบรมครั้งนี้ ยังได้มีทีมวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งทีมผลิตสื่อจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมสังเกตการณ์ และเก็บประเด็นเนื้อหา เพื่อเผยแพร่เนื้อหาแนวคิดของโครงการฯ สู่สาธารณะต่อไปด้วย