fbpx

สรุปอบรม”ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง”

สรุปอบรม”ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง”

“ครูกล้าสอน” ชุดการเรียนรู้ที่ 2 “ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง” 

โครงการครูกล้าสอน:การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 26– 30 ก.ค. 2562 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

โครงการครูกล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมอบรมชุดการเรียนรู้ที่ 2 “ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง” ระหว่างวันที่ 26 – 30 ก.ค. 2562 ที่กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ให้แก่อาจารย์ 30 คน จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ต่อเนื่องจากชุดการเรียนรู้ที่ 1 “ครูผู้ตื่นรู้ในตน”  ที่จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ในชุดการเรียนรู้ที่ 2 นี้ เริ่มด้วยการสำรวจการเรียนรู้ที่ครูอาจารย์แต่ละคนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือกระทั่งความตั้งใจในการพัฒนา “ความตระหนักรู้” ภายในตัวเอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทำให้เกิดสุขภาวะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งต่อการเรียนรู้นี้ไปสู่นิสิตนักศึกษาในห้องเรียน เมื่อกลับมาพบกันอีกครั้ง ครูอาจารย์ทุกคนจึงเปี่ยมพลังในการเรียนรู้  ในการอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่อง การสื่อสารอย่างสันติ เพื่อความเข้าใจ และลดความขัดแย้ง (Non –Violence Communication) ได้ฝึกปฏิบัติการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเปลี่ยนการสื่อสารนั้น เพื่อรับรู้ความเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึก ความต้องการ และคุณค่าภายในของคู่สนทนา  ได้เรียนรู้ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง คำถามที่ช่วยสืบค้นพื้นภูมิภายในของตนเอง และผู้อื่น คำถามที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย ที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน จุดไฟการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา (Coaching) เพื่อให้ครูอาจารย์มีทักษะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจในตัวเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพภายในตนเอง การอบรมครั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ต่างสถาบันได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการทดลองออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้น  อีกทั้งยังได้ทดลองนำเนื้อหาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ มาใช้ในระหว่างทำงานร่วมกันอีกด้วย แม้ว่า เนื้อหาการเรียนรู้ตลอดการอบรมจะเข้มข้น แต่ทีมกระบวนกรก็ได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจของครูอาจารย์ในแต่ละช่วง มีทั้งกิจกรรมฐานกาย ใจ การใช้ความคิดวิเคราะห์ กิจกรรมกลุ่ม การผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดคุณภาพในการเรียนรู้ ในระหว่างการอบรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษภาคค่ำ เช่น วงสนทนา Dinner Talk โดยได้เชิญคุณทิชา ณ นคร (ป้ามล) มาแบ่งปันเรื่องราวการทำงานที่บ้านกาญจนาฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กชาย นับเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เรื่องราวของเยาวชนในวัยเดียวกับนิสิตนักศึกษาที่เคยทำความผิดคิดพลาด ปลุกเร้าความเข้าใจเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธา และการให้อภัยในความเป็นมนุษย์ได้อย่างทรงพลัง นอกจากนี้ยังมีวงสนทนาแลกเปลี่ยนเนื้อหาหนังสือ  “Book Cafe” โดยนำหนังสือประกอบโครงการ “กล้าที่จะสอน”  (The Courage to Teach : Exploring the Inner Landscape of a Teacher Life) มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน ซึ่งครูอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มอ่านแต่ละบท และสรุปเนื้อหานำมาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งแง่คิดมุมมองที่ได้จากหนังสือที่น่าสนใจ ตลอดการเรียนรู้ที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ทำให้ครูอาจารย์เหล่านี้ ได้เรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้น ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติวิธีคิด วิธีรับมือทั้งจากสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง มีการสะท้อน ถอดการเรียนรู้ และการทำงานเป็นทีมระหว่างกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน “ครูกล้าสอน” ที่แน่นแฟ้นมีพลัง พร้อมที่จะนำการเรียนรู้ที่ได้ ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนของตัวเอง แม้ว่าจะการอบรม “ครูกล้าสอน” จะเป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม แต่ได้มีการเก็บประเด็นเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ จากทีมผลิตสื่อไทยพีบีเอส และการทำงานวิจัย จากคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.