fbpx

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

การละครของผู้ถูกกดขี่

รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” 26 มกราคม 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

ก่อนเข้าสู่วงสนทนาเนื้อหาหนังสือ ได้มีการแนะนำโครงการฯ และการสาธิตการแสดงละครแทรกสด จำลองสถานการณ์การกดขี่ในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในละคร ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมกับละครในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง ผู้ชมกลายเป็นผู้มีบทบาทในการนำเสนอความคิดเห็นของตนผ่านการแสดง จากนั้นวงสนทนาซึ่งประกอบไปด้วยคุณภินทร์ ภารดาม ผู้แปลหนังสือ และ อ.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บอกเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือ ประวัติผู้เขียน บริบททางสังคม และแนวคิด “การละครของผู้ถูกกดขี่” ในหนังสือ

การละครของผู้ถูกกดขี่ การละครของผู้ถูกกดขี่

ต่อมา อ.ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอประสบการณ์ การนำละครของผู้ถูกกดขี่ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัย จากนั้นได้มีการทำ Mini Workshop ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองมีประสบการณ์ละครร่วมกัน ก่อนจะเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยน โดยมีกลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้พิการ ในสังคม ที่มีประสบการณ์การนำละครของผู้ถูกกดขี่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง

นับเป็นกิจกรรมเวทีสาธารณะฯ ที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น่าสนใจ เปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองที่น่าประทับใจ

การละครของผู้ถูกกดขี่ การละครของผู้ถูกกดขี่ การละครของผู้ถูกกดขี่