fbpx

บันทึกความทรงจำ กิจกรรม Teacher’s Journey ปัจฉิมบทครูกล้าสอน รุ่น 2

บันทึกความทรงจำ กิจกรรม Teacher’s Journey ปัจฉิมบทครูกล้าสอน รุ่น 2

รายงานสรุปกิจกรรมเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่สำคัญคือการจัดอบรมการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” รุ่น 2 ซึ่งเป็นคอร์สอบรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 ชุดการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรม Retreat & Reunion จาก 1-2 ครูกล้าสอน ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีครูอาจารย์จำนวน 15 คนเข้าร่วมโครงการ ผ่านการเรียนรู้ในแต่ละชุดการเรียนรู้ เกิดความตระหนักรู้ในตัวเอง เกิดความเปลี่ยนแปลงในการให้คุณค่าและความหมายใหม่ของการเป็นครู และกลับไปสร้างห้องเรียนที่เปี่ยมความหมาย สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้ประโยชน์ จาก “ครูกล้าสอน” ที่เปลี่ยนผ่านตัวเอง เป็นจำนวนนับพันคน

บ่ายวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียนโครงการฯ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Teacher’s Journey ปัจฉิมบทเส้นทางสู่การเปลี่ยนผ่านภายในของ ”ครูกล้าสอน” รุ่น 2 ที่ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยจะเป็นเวทีให้ครูอาจารย์ที่ผ่านการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” ได้บอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง และส่งผลต่อชีวิตความเป็นครู พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรการอบรม “ครูกล้าสอน”

กิจกรรมเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียนครั้งนี้ มีครูอาจารย์ที่เข้าอมรม “ครูกล้าสอน” รุ่น 2 เดินทางเข้าร่วม 12 คน และ “ครูกล้าสอน” รุ่น 1 อีก 6 คน นอกจากจะได้รับฟังการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่การเปลี่ยนผ่านในตัวเองของ “ครูกล้าสอน” แล้ว ยังมีการนำเสนอส่วนหนึ่งของเนื้อหาการเรียนรู้ ผ่านชุดนิทรรศการ และวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้สู่สาธารณะให้ผู้สนใจได้รับชมด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับ “แจ่ม” ทีมผลิตสื่อจากสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอด FB Live มียอดผู้เข้าชม 6,000 คน และมีผู้ผลิตสื่อเข้าร่วมงาน เพื่อศึกษาประเด็นการเรียนรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง “ครูกล้าสอน” เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไป

กิจกรรมเวทีสังเคราะห์ฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 70 คน ในจำนวนนี้มีอาจารย์จากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความสนใจกระบวนการเรียนรู้ “ครูกล้าสอน” มาร่วมกิจกรรม คน และมีครูอาจารย์อื่นๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

เวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน นอกจากจะได้ร่วมรับรู้พลังการเรียนรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังถือเป็นโอกาสสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิด และการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาอีกด้วย