fbpx

การละครของผู้ถูกกดขี่ : Spiritual Talks on Campus #3

การละครของผู้ถูกกดขี่ : Spiritual Talks on Campus #3

เมื่อนักแสดงบนเวทียึดอำนาจการแสดง ผู้ชมจึงถูกบังคับให้นั่งชมอยู่ในความมืด เมื่อผู้มีอำนาจยึดครองการผลิตเรื่องเล่า ประชาชนจึงถูกยัดเยียดความจริงเพียงด้านเดียว เมื่อผู้ถูกกดขี่ไม่สยบยอมต่อวัฒนธรรมพูดข้างเดียว ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น

พบกับเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ ที่จะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน “การละครของผู้ถูกกดขี่” เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ SPIRITUAL TALKS ON CAMPUS #3 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาฯ
13.10 – 13.30 การแสดงละครแทรกสด จากคณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู โจ๊กเกอร์ผู้นำกระบวนการแทรกสด อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
13.30 – 14.10 สนทนา “การละครของผู้ถูกกดขี่” โดย

  • ภินท์ ภารดาม นักเขียน นักการละคร ผู้แปลหนังสือ การละครของผู้ถูกกดขี่
  • ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
  • ดำเนินรายการโดย อภิรักษ์ ชัยปัญหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. บูรพา

14.10 – 14.25 พัก
14.25 – 14.45 นำเสนอประสบการณ์ “บทบาทการละครของผู้ถูกกดขี่กับการเรียนการสอนและการวิจัย” โดย ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
14.45 – 15.10 MINI WORKSHOP ชวนร่วมสัมผัสกระบวนการละครของผู้ถูกกดขี่ ภาคปฏิบัติ นำกระบวนการโดย คณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู
15.10 – 16.00 เปิดวงแลกเปลี่ยน & ซักถาม (Free Dialogue) ร่วมสนทนาโดย

  • อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล
  • อนันต์ ธูปหอม ตัวแทนจากคณะละครคนไร้บ้าน ศูนย์สุวิทย์ วัดหนู
  • อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ประธานมูลนิธิสหธรรมมิกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กิตติคุณ โทร. 08-6505-4967 อีเมล kittikhb@gmail.com
โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) บริษัท สวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 โทรสาร 0-2622-3228 www.facebook.com/BeNewSpirit/ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://goo.gl/forms/ZFSnbUUgx33LoHsl2