fbpx

Spiritual Talks on Campus #2 สร้างการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบันการศึกษา

Spiritual Talks on Campus #2 สร้างการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบันการศึกษา

สรุป กิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 2
Spiritual Talks on Campus #2
“โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : การสร้างการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน”
8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 2 Spiritual Talks on Campus #2 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านบทสนทนาในสถาบัน” ณ ห้อง IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เนื่องจาก อ.จุฑา พิชิตลำเค็ญ หนึ่งในอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม “ครูกล้าสอน” ได้นำพาการเรียนรู้ไปสู่ห้องเรียน และมีบทบาทสำคัญในการสร้างบทสนทนาในสถาบัน ผ่านการจัดเวิร์คช้อป สร้างวงคุยแลกเปลี่ยนการสนทนาในหมู่อาจารย์ที่คณะอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้มีการจัดเวทีสาธารณะสัญจร ที่คณะวิศวะฯ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการสร้างบทสนทนาเพื่อการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยคือ อ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต และ อ.มานิตย์ อาษานอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยากรแต่ละท่านได้เสนอแนวคิดความสำคัญในการสร้างบทสนทนาให้เกิดขึ้นสถาบัน เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทำให้บุคลากรทางการศึกษาได้หันหน้าพูดคุยกัน รับรู้สุขทุกข์ของกันและกัน เกิดความสัมพันธ์อันดีที่จะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทั้งยังเอื้อต่อการทำงาน และการสอนให้มีสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

เวทีสาธารณะฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก แต่เป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักฝึกอบรมสร้างการเรียนรู้ รวม 16 คน ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม นอกเหนือจากการรับฟังแนวคิด ประสบการณ์ และวิธีการจากวิทยากรแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ลองมีบทสนทาระหว่างกันในกลุ่มย่อย ผ่านหัวข้อที่ตนสนใจ ได้ลองรับฟังกันและกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับไปสร้างบทสนทนาในหน่วยงาน องค์กรของตัวเอง