fbpx

Retreat & Reunion ชาร์จแบตฯ ให้คนเป็นครู และให้ครูกลับมาเป็นคน

Retreat & Reunion ชาร์จแบตฯ ให้คนเป็นครู และให้ครูกลับมาเป็นคน

สรุปกิจกรรม Retreat & Reunion Workshop จาก 1 ถึง 2 ครูกล้าสอน ระหว่างวันที่ 26-28 .. 2561 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยการสร้างชุมชนแห่งเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจัดกิจกรรม Retreat & Reunion Workshop “จาก 1 ถึง 2 ครูกล้าสอนเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนของครูอาจารย์ที่ร่วมอบรมครูกล้าสอนทั้งรุ่น 1 และ รุ่น 2 เพื่อให้ได้กลับมาบอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรครูกล้าสอนไปใช้ในห้องเรียน และชีวิตความเป็นครู  ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-28 .. 2561 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ครูอาจารย์เหล่านี้ได้กลับมาเติมพลังให้กันและกัน ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตความเป็นครูในช่วงที่ผ่านมา ได้สะท้อนคิดทบทวนตัวเอง มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่ชุมชนครูกล้าสอนก็ได้เสริมพลัง (Acknowledge) มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ครูอาจารย์เหล่านี้นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีสุขภาวะทางปัญญา

กิจกรรมวันแรก ได้มีการให้ครูอาจารย์ทำแผนที่การสะท้อนทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความเป็นครูการเดินทางของครูกล้าสอน” (Reflection Mapping) เพื่อให้ได้ใคร่ครวญเส้นทางความเป็นครูกล้าสอนซึ่งได้เกิดความตระหนักรู้ บ่มเพาะ ให้ได้รู้จักชีวิตด้านในของตัวเอง มีพลังความเชื่อมั่นในคุณค่า และความหมายของการเป็นครู รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง  ประสบการณ์การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดต่างๆ มาได้อย่างไร เรื่องราวที่ทบทวนด้วยตัวเองถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแผนที่เหตุการณ์สำคัญของชีวิต ก่อนที่จะมีการเล่าสู่กันฟัง และให้เพื่อนครูอาจารย์ได้ชื่นชมบอกถึงการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ครูอาจารย์ได้กลับไปทำ

วันต่อมาก็ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวการเติบโตของแต่ละคน ก่อนที่จะได้เข้าสู่กิจรรมตระหนักรู้ในตัวเอง ผ่านกิจกรรมกระบวนการละคร “Share Vipasana” นำพาความรู้เนื้อรู้ตัว รู้กายรู้ใจ เป็นการตั้งหลักอีกครั้ง ก่อนจะนำพาให้ครูอาจารย์คิดใคร่ครวญตั้งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจจะกลับไปทำต่อ และส่งพลังกำลังใจให้แก่กัน ยืนยันความเป็นชุมชนครูกล้าสอนพื้นที่เรียนรู้ที่จะคอยโอบอุ้มเกื้อกูลกันและกันต่อไป