fbpx

“ครูกล้าสอน” รุ่น 2 ตอน “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้”

“ครูกล้าสอน” รุ่น 2 ตอน “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้”

ท่ามกลางวิชาการอันมากมายที่ครูอาจารย์ต้องสอน นักเรียนนักศึกษาต้องเรียน สอบ และประเมินผล ถ้าย้อนกลับไปดูชีวิตในวัยเรียน เรามักมีวิชาที่เราอยากเรียน สนุกที่จะเรียนรู้ และรอคอยวิชานั้นๆ เพียงไม่กี่วิชา ที่เราจำได้ และตราตรึงกับการเรียนรู้นั้น

การเรียนการสอนที่เข้าถึงความสนใจใคร่รู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง นั่นทำให้ คอร์สอบรม “ครูกล้าสอน” ชุดการเรียนรู้ที่ 3 “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้” เพื่อให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้ลองออกแบบการเรียนรู้ Transformative Learning Design

4-5 วัน ที่ครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ “ครูกล้าสอน” ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เพื่อเรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำกลับไปออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เนื้อหาเข้มข้น เมื่อครูอาจารย์กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้ง นอกจากเติมพลังให้กันและกันแล้ว พวกเขายังได้เรียนรู้ ทดลอง เรียน เล่น ออกแบบการเรียนรู้ที่สนุก แบ่งกันเรียน แบ่งกันสอน

กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย สร้างความตื่นตัว สร้างบรรยากาศให้ชวนนำเข้าสู่เนื้อหาที่ชวนใคร่รู้ ใช้สมองครุ่นคิด และลงมือทำ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนการเรียนรู้ ถอดและสรุปบทเรียนร่วมมกันทั้งคนเรียนและคนสอน เรียกว่า “ช่วยกันเรียน”

เนื้อหาหรือความรู้ใหม่ที่ได้เกิดจากการความ “อยาก” รู้ มากกว่า “ต้อง” รู้ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ไม่ใช่แค่ความรู้ที่มีอยู่แล้ว แต่คือการค้นพบความรู้ใหม่ด้วยกัน.