fbpx

ออกแบบการเรียน เปลี่ยนคำว่า “ต้องรู้” เป็น “อยากรู้”

ออกแบบการเรียน เปลี่ยนคำว่า “ต้องรู้” เป็น “อยากรู้”

รายงานสรุปกิจกรรมอบรมครูกล้าสอน ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 25 -29 .. 2561 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ออกแบบการเรียน

ออกแบบการเรียน เปลี่ยนคำว่าต้องรู้” เป็นอยากรู้

กิจกรรมจัดอบรมครูกล้าสอนชุดการเรียนรู้ที่ 3 “ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้เป็นชุดการเรียนรู้สุดท้าย ในกิจกรรมหลักของโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ต่อจากชุดการเรียนรู้ที่ 1 “ครูผู้ตื่นรู้ในตน” (26 .. – 2 มี..)  และชุดการเรียนรู้ที่ 2 “ครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง” (19-22 เม..)

ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 .. 2561 ที่กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ทีมวิทยากรกระบวนการ 4 คน ทีมงานโครงการฯ และทีมสนับสนุนรวม 5 คน

ระยะเวลา 5  วันในชุดการเรียนรู้นี้ ได้ก่อให้เกิดผลของการเรียนรู้  ดังนี้

  1. ทบทวน สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ รวมทั้งการนำไปปฏิบัติจริงจากชุดการเรียนรู้ครั้งที่ผ่านมาครูผู้ตั้งคำถามทรงพลัง” (ฝึกปฏิบัติจับคู่โค้ชชิ่ง”)
  2. เรียนรู้หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ความสำคัญของการสร้างห้องเรียนที่เปี่ยมพลัง ใช้ความรักนำพาความรู้
  3. แลกเปลี่ยนเครื่องมือ และวิธีการกระตุ้นความสนใจ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหาผ่านเกม กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้
  4. ฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนรู้ ทดลองสอน สะท้อนการเรียนรู้ และถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้
  5. สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีพลัง โอบอุ้มสนับสนุนช่วยเหลือ กัน เข้าอกเข้าใจไว้วางใจต่อกัน สร้างพลัง สานสัมพันธ์ในกลุ่มครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมครูกล้าสอน

ออกแบบการเรียน

ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น ลงรายละเอียดอิงหลักการเรียนรู้ Transformative Learning Design และให้ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนรู้ และทดลองสอนจริง หลังจากนั้นได้มีการสะท้อนการเรียนรู้ และถอดกระบวนการให้เห็นถึงข้อดีข้ออ่อน ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ รวมทั้งใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนซึ่งเป็นครูอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบ  นอกจากทำให้ครูอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ตามเนื้อหาแล้ว ยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกัน  ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ เช่น ทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง รับรู้ถึงความรู้สึก และความต้องการของตนเองและผู้ร่วมงาน การตั้งคำถามทรงพลังที่เชื่อมโยงกับชีวิตผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน และนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถทำให้เกิดความสนใจจดจำและตราตรึง

ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง ที่สามารถสร้างสรรค์ออกแบบการเรียนรู้  ด้วยการนำพาให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ายกายผ่านเกมที่สร้างความสนุก ผ่อนคลาย ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกัน ไม่เป็นคนแปลกหน้าต่อกัน ก่อนนำเข้าสู่บทเรียน แม้ว่าครูอาจารย์หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับการนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเท่าใดนัก แต่ก็เปิดรับ และได้ทดลองทำ หลายคนเกิดความมั่นใจและมีพลังสร้างสรรค์ ทำให้การคิดออกแบบนำพาการเรียนรู้เข้าสู่เนื้อหาเกิดความสนุก น่าสนใจ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน และทั้งหมดนี้ทำภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ กระบวนการพูดคุยสะท้อนการเรียนรู้อย่างจริงใจ และเปิดรับ รวมทั้งการถอดบทเรียนของกระบวนการเรียนรู้ ก็ทำให้ครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ได้ทบทวนใคร่ครวญกระบวนการของตัวเองไปพร้อมๆ กับการได้เห็นมุมมองอื่นๆ จากผู้เรียนที่สะท้อนความคิดเห็นอย่างจริงใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการออบกแบบการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

ในระหว่างการอบรมครูผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ยังได้เชิญครูอาจารย์ที่เคยผ่านการอบรมครูกล้าสอนเมื่อปีที่แล้วและก่อนหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงในตนเอง ตลอดจนการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในจากการอบรมครูกล้าสอนไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนกันอย่างไรบ้าง หรือครูอาจารย์บางท่าน ก็นำการเรียนรู้ครูกล้าสอนไปต่อยอดขยายผล เช่น การจัดอบรมครูอาจารย์ภายในสถาบันของตนเอง หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาในโอกาสต่างๆ

ช่วงท้ายของการอบรมนี้ยังได้มีกระบวนการให้ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดอบรม

  1. การสร้างชุมชนครูกล้าสอนให้เกิดความเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์ก้นอย่างต่อเนื่อง เป็นชุมชนหรือพื้นที่เรียนรู้ที่มีความหมายและเกื้อกูลกัน
  2. กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรม เสนอให้มีความหลากหลาย ทั้งครูอาจารย์ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งครูอาจารย์ในระดับอื่นๆ นอกเหนือจากอุดมศึกษา
  3. ความคิดเห็นในหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู้  เสนอให้ออกแบบเนื้อหาให้ครูอาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรมได้ง่ายขึ้น ให้มีครูอาจารย์มีทางเลือกการเลือกเข้าอบรมแต่ละชุดการเรียนรู้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่
  4. การต่อยอดขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษา และสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการขยายแนวคิด และการปฏิบัติไปสู่สังคมให้กว้างขึ้น