fbpx

Spiritual Talks #1 ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ไกลกว่าการสอนตามหลักสูตร

Spiritual Talks #1 ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ไกลกว่าการสอนตามหลักสูตร

สรุปกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 1 Spiritual Talks on Campus #1 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้”

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 1 Spiritual Talks on Campus #1 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้” ณ ห้อง QS1-206 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ด้วยเพราะมีอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครูกล้าสอน” รุ่น 2 จำนวน 5 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างพลังให้อาจารย์เหล่านี้จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันการศึกษาเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจรในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดของหนังสือประกอบโครงการฯ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” (School that Learn) เขียนโดยนักวิชากรและจัดการองค์กรชื่อก้องโลก ปิเตอร์ เซงเก้ และทีม โดยได้เชิญวิทยากร ที่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบันตัวเอง มาร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้

  • ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • รศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.สุขมิตร กอมณี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากอาจารย์แต่ละคนได้หยิบยกแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากหนังสือ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” มาแลกเปลี่ยนกันในแง่มุมที่หลากหลายตามความสนใจแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงหัวใจผู้เรียน ด้วยการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ รวมทั้งความพยายามในการต่อยอดขยายผลไปยังเพื่อนอาจารย์ในสถาบัน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถาบันตัวเอง แม้ว่าจะฟันฟ่าอุปสรรคและข้อจำกัดมากมาย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างการศึกษาที่แข็งตัวก็ตาม

วงเสวนาได้ชี้ให้เห็นถึง แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ มากกว่าเป็นไปเพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบการจ้างาน ภายใต้การระบบประเมินวัดผลตามมาตรฐานที่เป็นอยู่ และทิ้งท้ายประเด็นที่น่าคิดว่า หากอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จะใส่ใจในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงนักศึกษา มากกว่าการมุ่งให้ความสำคัญกับการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรเท่านั้น อาจารย์เหล่านี้จะสามารถเติบโตในวิชาชีพของตนอย่างไร ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่

กิจกรรมเวทีสาธารณะสัญจรครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมกิจกรรมราวๆ 100 คน ซึ่งได้รับฟังแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาความเป็นมนุษย์ มากกว่ามุ่งเน้นแต่เนื้อหาวิชาการเท่านั้น โดยหวังว่า กิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งนี้ จะเป็นการเปิดมุมมองการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้เรียน เกิดการเชื่อมโยงของอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบันเดียวกันในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรม “นักสื่อสาร” ให้แก่นักศึกษาสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย. เพื่อเรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อ การเสริมสร้างมุมมองประเด็นสาธารณะเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งได้ทดลองผลิตสื่อวิดีโอ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ http://www.facebook.com/jam.genjam และ application C-site อีกด้วย รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมเวทีสาธารณะ ผ่านทาง FB Live อีกช่องทางหนึ่ง